Header Ads

YDS'nin Memur Maaşlarına Etkisi Ne Kadar

570 sayılı KHK hükmü gereğince Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile yukarıda belirtilen miktarları aşmamak üzere aylık yabancı dil tazminatı ödenmesine ilişkin esaslar 11.04.1997 tarihinde Başbakan oluru ile yürürlüğe konulmuştur. Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar
Amaç
Madde 1- Bu Esaslar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca kamu
personeline ödenecek yabancı dil tazminatı miktarlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- Bu Esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre aylık almakta olan personel ile kadro karşılık gösterilmek
YDS Memur Maaşları
suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan personeli kapsar.
Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı
Madde 3- Kapsam dahilindeki personele ekli tabloda belirtilen gösterge rakamlarının … (19/11/2008 tarihli Başbakan Oluru ile çıkarılmıştır.) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir. Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.
Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilir.
Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, C düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.
Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.22.05.2013 YDS’nin Memur Maaşlarına Etkisi
Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Hak edilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.

A Düzeyi 69-100 Puan A Düzeyi 90-95 Puan B Düzeyi C Düzeyi
Kurumlarca kullanılan Personel Her Dil için 1.200 TL 900 TL 600 TL 300 TL
Diğer Personel Her Dil için 750 TL 750 TL 500 TL 250 TL

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.